Akár nászajándék,
akár szerelmi vallomás
- adjon valami igazán kivételeset,
örökre szólót a nagy nap alkalmából!

Adatvédelmi tájékoztató

Az ISR Hungary mint adatkezelő - a továbbiakban: Adatkezelő - a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács 2016/679. számú rendelet - a továbbiakban: Rendelet –alapján a vele szerződő természetes személy megbízó - a továbbiakban: Érintett - személyes adatait a Rendelet 24. cikke szerint adatkezelőként tartja nyilván, melyre tekintettel Adatkezelő a Rendelet 13. cikke alapján az alábbi tájékoztatást nyújtja.

Az Adatkezelő elérhetőségei:

 • Képviselője: Emmer Edit
 • Adószám: 66460202-1-41
 • Székhely: 1052 Budapest, Váci utca 25.
 • Telephely: 2011 Budakalász, Bokros utca 36.
 • E-mail: info@csillagom.hu
 • Telefonszám: +36 209 605-685

Az adatkezelés

 • célja az Érintettel való kapcsolattartás, a csillagregisztrációs megbízás teljesítése és arról való számla kiállítása,
  jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint az Érintettel kötött szerződés teljesítése,
  során kezelt adatok kategóriái: az Érintett alábbi személyi azonosító adatai: név, lakcím, postacím, telefonszám, e-mail cím,
  időtartama: a számlaadatok a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § alapján a megbízás teljesítésétől számított nyolc év, egyéb személyes adatok a szerződés maradéktalan teljesítését követő 8 nap.
  Az Adatfeldolgozó nem végzi az Érintett adatainak továbbítását harmadik személyek felé.
 • Az Adatkezelő által végzett adatkezelés minden tekintetben megfelel a Rendelet előírásainak és az egyéb speciális adatvédelmi jogszabályi rendelkezéseknek.
 • Az Érintett jelen adatkezelési tevékenységgel kapcsolatosan kérheti a kezelt adatokhoz való hozzáférés biztosítását, azok helyesbítését, korlátozását vagy törlését.

Amennyiben az Érintett az Adatfeldolgozó adatkezelését jogsértőnek tartja, az az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 60.§ szerint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/A.) vagy a 23.§ szerint bírósághoz fordulhat.