Akár nászajándék,
akár szerelmi vallomás
- adjon valami igazán kivételeset,
örökre szólót a nagy nap alkalmából!

Általános Szerződési Feltételek

I. Általános rendelkezések

A Szolgáltató adatai:

 • A Szolgáltató neve: ISR Hungary
  Székhelye és postai címe: 1052 Budapest, Váci utca 25.
  Nyilvántartó hatóság: Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatala
  Nyilvántartási szám: 35161561
  Adószáma: 66460202-1-41
  E-mail címe: info@csillagom.hu
  Honlapjának címe: csillagom.hu
  Telefonos ügyfélszolgálat: +36/209 605-685

Panaszkezelés helye és elérhetőségei:

Tárhely szolgáltató neve: AteDin Bt.
Tárhely szolgáltató címe: atedin.hu

1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) határozza meg a Szolgáltató valamint az internetes rendszerét használó természetes vagy jogi személy Csillagnév Regisztráló (a továbbiakban: Csillagnév Regisztráló) között az International Star Registry (1813 Elmdale Avenue, Glenview, IL 60026 847.546.5533, a továbbiakban: ISR) csillagnév nyilvántartásába való bejegyzési eljárás (a továbbiakban: Regisztráció) során a vonatkozó szolgáltatás igénybevételének feltételeit, valamint a Szolgáltató, az ISR és a Csillagnév Regisztráló között keletkező jogokat és kötelezettségeket.

2. A Szolgáltató on-line internetes rendszert/honlapot (a továbbiakban: Rendszer) üzemeltet a csillagnév regisztráció megrendelésének elősegítésére. A Szolgáltató így a Csillagnév Regisztrálók részére a Rendszerében felsorolt, a regisztrációt igazoló Tanúsítványt tartalmazó ajándékcsomagok (a továbbiakban: Ajándékcsomagok) online megvásárolhatóságát biztosítja (a továbbiakban: Szolgáltatás).

3. A Szolgáltató a Regisztráció megvalósításában nem vesz részt, tevékenysége és felelőssége kizárólag a Regisztráció megrendelésében való közvetítői (ügynöki) részvételre és a Regisztráció megtörténtét követően az Ajándékcsomagok kézbesítésére korlátozódik. A Regisztráció megfelelő lebonyolítása az ISR kötelezettsége, melynek feltételeit lásd itt (link az ő ÁSZF-jükre). A Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget a Regisztráció lebonyolítása, megvalósulása vagy elmaradása kapcsán, de ez esetben a Csillagnév Regisztráló részére 15 napon belül visszautalja a már megfizetett díjat. A Csillagnév Regisztrálót a regisztráció elmaradása vagy meghiúsulása esetére nem illeti meg semmilyen kártérítés, sérelemdíj, kötbér, vagy elmaradt haszon.

4. A Szolgáltató nem értékesít olyan terméket, amelyhez engedély szükséges és ezáltal engedélyköteles.

5. A weboldalon 18. életévét betöltött természetes személy vásárolhat. A Csillagnév Regisztráló a "Megrendelés" gomb megnyomásával fogadja el a Szolgáltatásra vonatkozó szerződés feltételeit, egyben jelen ÁSZF rendelkezéseit. A szerződés létrejöttével a Csillagnév Regisztráló kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételeket - így különösen az ÁSZF II. pontjában foglalt tájékoztatást - megismerte és magára nézve kötelezőnek elfogadta, továbbá a Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges adatai kezeléséhez az ÁSZF-ben valamint az Adatkezelési tájékoztatóban meghatározott körben hozzájárult.

6. A létrejött szerződés írásbeli szerződésnek minősül, a szerződés létrejöttét a Csillagnév Regisztráló által megadott, elektronikusan elmentett adatok igazolják, amelyeket a Szolgáltató a számvitelre és adózásra vonatkozó jogszabályokban meghatározott határideig őriz. A Csillagnév Regisztráló által begépelt adatok, a megrendelésre és az Ajándékcsomagokra vonatkozóan a Szolgáltató rendszerében őrzött adatok, a tranzakció banki visszaigazolása illetve az ÁSZF szövegezése együttesen alkotják az írásbeli szerződést.

7. A Felek közötti szerződés magyar nyelven jön létre.

8. A Szolgáltató tájékoztatja Csillagnév Regisztrálót és Csillagnév Regisztráló kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató jogosult az ÁSZF-et egyoldalúan módosítani. Az ÁSZF módosításának esetén a Szolgáltató a Csillagnév Regisztrálókat a változások www.csillagom.hu oldalon történő közzététele útján értesíti.

II. A 45/2014. (II. 26) Korm. rendelet 11. §-a szerinti, a távollévők között kötött szerződésekre vonatkozóan a szerződéskötést megelőző tájékoztatás

1. A Szolgáltató felhívja a Csillagnév Regisztráló figyelmét, hogy a Szolgáltatás igénybe vétele előtt ezt a tájékoztatót tanulmányozza át, és kizárólag ennek ismeretében rendelje meg a regisztrációt ("kössön szerződést").

a) A szolgáltatás, vagyis a Regisztráció úgy történik, hogy a Csillagnév Regisztráló a Szolgáltató által üzemeltetett Rendszerben a Megrendelés fülön kiválasztja azt a csillagképet, amelyben csillagnevet kíván regisztrálni. Ott feltünteti azt a legfeljebb 45 karaktert (szóközökkel együtt), amely nevet regisztráltatni kíván az ISR rendszerben. A név olyan helyesen írt - akár több szavas- szöveg lehet, amely a jó erkölcsbe nem ütközik. Ajándékozás céljából történő csillagnév regisztráció esetén a Csillagnév Regisztráló kívánság szerint feltüntethet dátumot és saját, mint megajándékozó megnevezését. A Csillagnév Regisztráló tudomásul veszi, hogy az ISR által vezetett nyilvántartás független a tudományos kutatási célú csillagászati egységes nyilvántartási rendszertől, így szakmai anyagokban az ISR által bejegyzett csillagnév használata nem kikényszeríthető. A Rendszerben teljes körű tájékoztatás található az Ajándékcsomagokról és azok áráról, a törvényes magyar fizetőeszközre, "Ft" formátumban. A Szolgáltatás ÁFA mentes.

b) A szolgáltató neve az I. pontban található.

c) A vállalkozás székhelye, postai címe, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levelezési címe az I. pontban található. A Szolgáltató az ISR közvetítőjeként jár el.

d) A Szolgáltató üzleti tevékenységének helye az I. pontban megjelölt Székhely. A fogyasztó a panaszait a Szolgáltató I. pontban megjelölt bármely elérhetőségére címezheti.

e) A szerződés szerinti termékért illetve szolgáltatásért járó ellenszolgáltatás általános forgalmi adót tartalmazó teljes összegét a Rendszer tartalmazza, megjelölve a különböző Ajándékcsomagok tartalmát és az esetleges szállítási költséget. Az itt feltüntetett bruttó árakon felül a fogyasztónak további költsége nem merülhet fel.

f) A Szolgáltató határozatlan időre szóló vagy átalánydíjas szerződést nem alkalmaz. Az ellenszolgáltatás összege az adott Regisztrációra és Ajándékcsomag előállításra vonatkozó a Rendszerben feltűntetett valamennyi költséget tartalmazza.

g) A Szolgáltatás igénybevétele során a lebonyolítására szolgáló eszköz (mobiltelefon, telefon, internetkapcsolattal rendelkező számítógép, tablet stb.) internet-, mobil- vagy más elektronikus kapcsolatának, esetlegesen a speciális fizetési mód (pl. mobilfizetés) ellenértékeként a Csillagnév Regisztráló egyéni előfizetői vagy más szerződése alapján a telekommunikációs szolgáltatója díjat számíthat fel. A Szolgáltató maga azonban emelt díjas szolgáltatást nem alkalmaz.

h) A feltüntetett árak az ellenszolgáltatás adóval megnövelt teljes összegét tartalmazzák magyar forintban kifejezve, bruttó egységárak, az ÁFA összegét magukban foglalják. A kiválasztott szállítási és fizetési módok (pl. futárszolgálat) további költségekkel járhatnak, amelyet a Rendszer pontosan feltüntet. A Szolgáltató az utánvétes vagy átutalásos fizetési módot fogad el, amelyek részletes leírását a Rendszer „Fizetési és szállítási lehetőségek” füle tartalmazza. Az Ajándékcsomag szállításra átadása a Csillagnév Regisztráló által megadott címre a Megrendelés Szolgáltató általi telefonos megerősítésétől (a továbbiakban: visszaigazolás) számított legfeljebb 7 napon belül megtörténik. A Szolgáltató nem felel a Csillagnév Regisztráló által választott kiszállító által az Ajándékcsomagban okozott kárért. A panaszkezelésre vonatkozó szabályokat a jelen dokumentum XII. pontja tartalmazza.

i) A Szolgáltató olyan tranzakciókat nem bonyolít, amely során a Csillagnév Regisztrálót elállási és felmondási jog illetné meg.

j) Az Ajándékcsomag kellékszavatossági hibája esetén visszaküldhető, de a visszaküldés költségei a Csillagnév Regisztrálót terheli.

k) A Szolgáltató olyan tranzakciókat nem bonyolít, amely során a Csillagnév Regisztrálót megillető elállási és felmondási jog gyakorlása miatt a fogyasztó köteles lenne megtéríteni a Szolgáltató ésszerű költségeit.

l) A Csillagnév Regisztráló a 45/2014. (II. 26) Korm. rendelet 29. §. (1) c) szerint nem gyakorolhat elállási vagy felmondási jogot azt követően, hogy a Szolgáltató a csillagnév regisztráció megrendelését az ISR felé elküldte/hogy a Megrendelését a Rendszerben elküldte, mivel a szolgáltatás olyan előre nem gyártott termékre vonatkozik, amely a Csillagnév Regisztráló kifejezett kérésére állítottak elő.

m) A kellékszavatosságra vonatkozó jogszabályi kötelezettségeket a jelen dokumentum VII.1. pontja részletezi, termékszavatosság nem merül fel, mivel a Szolgáltatás nem ingó dolog adásvételére irányul.

n) A Szolgáltató minden munkanapon 9-től 19 óráig telefonos ügyfélszolgálatot működtet, amely készséggel áll a Csillagnév Regisztrálók rendelkezésére a +36/209 605-685 telefonszámon, illetve az info@csillagom.hu e-mail címen.

A 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet, illetve melléklete értelmében a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásra és az Ajándékcsomagra jótállási kötelezettség nem vonatkozik.

o) A Szolgáltató a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexnek nem aláírója és annak nem vetette alá magát.

p) A Szolgáltató és a Csillagnév Regisztráló közötti szerződés határozott időre jön létre, időtartama a regisztrációt igazoló tanúsítványt tartalmazó Ajándékcsomag átvételéig tart.

r) A szolgáltatás során a Csillagnév Regisztrálónak az ellenérték megfizetésén túlmenő kötelezettségei nincsenek.

s) Szolgáltató a Csillagnév Regisztrálótól letétet vagy egyéb pénzügyi biztosítékot nem kér.

t) A digitális adattartalom működése, műszaki védelmi intézkedések: Az adatokat szolgáltató szerverek elérhetősége évi 99,9% feletti. Az adattartalmat RAID technológiával több merevlemezen tároljuk a szervereken. Ha bármelyik merevlemez megsérül, a rendszer működőképes marad a megmaradt merevlemezekkel is. Rendszeresen mentés készül a teljes adattartalomról, így probléma esetén az eredeti adattartalom visszaállítható.

u) A digitális adattartalom hardverrel és szoftverrel való együttműködési képessége: A megjelenő adatokat MSSQL és MySQL adatbázisban tároljuk. Az érzékeny adatok megfelelő erősségű titkosítással vannak tárolva, kódolásukhoz processzorba épített hardveres támogatást használunk.

v) Az egyes központi hivatalok és költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásáról, valamint egyes közfeladatok átvételéről szóló 378/2016. (XII. 2.) Kormányrendelet értelmében a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 2016. december 31. napjával, jogutódlással megszűnt, a fogyasztók 2017. január 1-től panaszaikkal elsősorban a területileg illetékes járási hivatalokhoz fordulhatnak. Elérhetőség: http://jarasinfo.gov.hu/. Másodfokú ügyekben országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el.

w) A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztó és a vállalkozás közötti, a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy (fogyasztói jogvita) bírósági eljáráson kívüli rendezése. E célból a békéltető testület megkísérli a felek közötti egyezség létrehozását, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban. A békéltető testület a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő független testület. A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület neve: Budapesti Békéltető Testület, székhelye: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310., levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

Felhívjuk az Európai Unióban tartózkodási hellyel rendelkező Csillagnév Regisztrálóink figyelmét, hogy amennyiben határon átnyúló fogyasztói jogvitájuk van - vagyis szokásos tartózkodási helyük nem Magyarországon van - úgy az interneten keresztül vásárolt termék, vagy szolgáltatás kapcsán igénybe vehetik az online vitarendezési platformot is. Az online vitarendezési platform elérhető az alábbi linken: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show

III. A Csillagnév Regisztráló adatai

1. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Csillagnév Regisztráló megrendelését indokolt esetben visszautasítsa, így különösen valótlan, vagy hiányos adatok megadása, illetve a Rendszerrel, vagy az Ajándékcsomaggal történő bármilyen visszaélés esetén.

2. A Csillagnév Regisztrálót teljes körű felelősség terheli a Rendszer használatával és a Regisztráció megrendelésével kapcsolatban. A Csillagnév Regisztráló vállalja, hogy haladéktalanul értesíti a Szolgáltató ügyfélszolgálatát adatainak bármilyen illetéktelen felhasználása, illetve a biztonság egyéb módon való megsértése esetén.

3. A Csillagnév Regisztráló kijelenti, hogy adatai a valóságnak megfelelően kerültek megadásra a Rendszerben. A Szolgáltató kizárja felelősségét a vásárlás során megadott téves, hibás vagy hamis adatok vagy e-mail cím megadásából eredő kárért. A Szolgáltató a Csillagnév Regisztráló által megadott adatoknak megfelelően felel az Ajándékcsomag átadásáért és a számla kiállításáért, amennyiben az ISR a regisztrációt teljesítette. A Szolgáltató jogosult törölni a nyilvánvalóan hibás vagy hamis adatokat, továbbá kétség esetén jogosult Csillagnév Regisztráló valódiságát ellenőrizni.

4. A Szolgáltató a Csillagnév Regisztráló személyes adatait az ISR Hungary Adatkezelési tájékoztatójában részletezett szabályok szerint kezeli. Az Adatkezelési tájékoztató elérhető a Rendszer felületén.

5. A személyes adatok kezelésével, tárolásával kapcsolatban a Szolgáltató az elvárható legnagyobb gondossággal jár el. Az elvárható legnagyobb gondosság ellenére megvalósuló támadások által okozott esetleges károkért azonban a Szolgáltatót felelősség nem terheli.

IV. A megrendelés visszaigazolása

1. A Szolgáltató a jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően köteles 3 napon belül visszaigazolni a Csillagnév Regisztráló megrendelését.

2. Amennyiben a Csillagnév Regisztráló a megrendelést követő 3 napon belül nem kap visszaigazolást, ennek oka feltételezhetően kapcsolati hiba. Fontos, hogy ebben az esetben a Csillagnév Regisztráló haladéktalanul lépjen kapcsolatba a Szolgáltató Ügyfélszolgálatával (+36/209 605-685), amely a problémát orvosolja. Ugyanakkor felhívjuk Csillagnév Regisztrálóink figyelmét arra, hogy ha 3 napon belül nem kapott visszaigazolást a megrendeléséről, úgy mentesül az ajánlati kötöttség alól, azaz a továbbiakban nem köti őt a megrendelése és nem köteles azt átvenni, kifizetni.

V. Vételár, fizetési és szállítási feltételek

1. A vételár kiegyenlítésére, a fizetési módokra, az Ajándékcsomagok átvételére vonatkozó részletes szabályokat a jelen ÁSZF II. fejezetben rögzített Csillagnév Regisztrálói Tájékoztató tartalmazza.

2. A banki fizetés során felmerülő esetleges hibákért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

3. A megrendelést megerősítő automatikus visszaigazoló e-mailt a Szolgáltató a Csillagnév Regisztráló által megadott e-mail címre küldi meg. A hibás e-mail cím megadásából fakadó minden kárért a Csillagnév Regisztrálót terheli a felelősség.

4. A Szolgáltatás árának meghatározása függ az ISR és az Ajándékcsomagok előállítói által alkalmazott áraktól és költségektől. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy bármikor megváltoztassa a Szolgáltatás és az Ajándékcsomagok árát. Az árváltoztatás joga nem alkalmazható a már megrendelt regisztrációkra.

5. A Csillagnév Regisztráló a Szolgáltatásról az Ajándékcsomag átvételével egyidejűleg igénye szerint számlát vagy nyugtát kap.

VI. Elállási és felmondási jog

A megrendelés a "Megrendelem" gomb megnyomása előtt bármikor, következmények nélkül megszakítható. A Csillagnév Regisztráló az ISR Tanúsítvány kiállítását követően a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 29. §. (1) c) bekezdése alapján az elállási jogát illetve felmondási jogát nem gyakorolhatja, a Szolgáltatónak nem áll módjában sem a regisztrációt töröltetni az ISR nyilvántartásából, sem az Ajándékcsomag értékét visszatéríteni.

VII. Kellékszavatosság, termékszavatosság

1. Kellékszavatosság

A Csillagnév Regisztráló az Ajándékcsomag tekintetében a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül. A szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl a Csillagnév Regisztráló kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Csillagnév Regisztráló köteles bizonyítani, hogy a a Csillagnév Regisztráló által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

A Csillagnév Regisztráló kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Csillagnév Regisztráló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére a Csillagnév Regisztráló is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Csillagnév Regisztráló viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

2. Termékszavatosság

Termékszavatossági igényt a Csillagnév Regisztráló nem érvényesíthet, mivel a Szolgáltatás nem ingó dolog adásvételére irányul

VIII. A Szolgáltatás korlátai

1. A Csillagnév Regisztráló tudomásul veszi, hogy az internet sajátosságai miatt a Rendszer folyamatos üzemeltetése a Szolgáltató előzetes tudta és szándéka ellenére is megszakadhat. A Szolgáltató ennek megfelelően nem garantálja a Szolgáltatás és a kapcsolódó weblap hibamentes és zavartalan működését, illetőleg hogy a Szolgáltatáshoz való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes lesz.

2. A Szolgáltató jogosult a Szolgáltatás vagy a kapcsolódó honlap karbantartása érdekében, vagy egyéb biztonsági megfontolások miatt a Szolgáltatást részlegesen vagy teljes egészében szüneteltetni minden előzetes tájékoztatás vagy értesítés nélkül.

3. A Szolgáltató csak a neki felróható szándékos vagy súlyosan gondatlan hibákkal okozott károkért felel. A felelősség mértéke nem haladhatja meg a szolgáltatás ellenértékét.

4. A Csillagnév Regisztráló tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nem felelős semmilyen olyan kárért vagy visszaélésért, amely az átutalással vagy utánvéttel történő fizetés során vagy következtében keletkezik.

5. A Szolgáltató kizárja a felelősséget minden olyan kárért, amelyet a Csillagnév Regisztráló, az ISR, vagy harmadik személy szerződés- illetve jogellenes tevékenysége vagy mulasztása okozott.

IX. A honlapon megjelenő védjegyek és szerzői jogok

1. A Szolgáltatás honlapján megjelenő védjegyek a Szolgáltató, illetve más jogtulajdonosok kizárólagos tulajdonát képezik. Ezen megjelöléseket a Szolgáltató, illetve a jogtulajdonosok kifejezett és előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül harmadik személyek semmilyen módon nem használhatják, nem terjeszthetik, és nem tehetik közzé.

2. A honlapon elérhető információk és más dokumentumok szerzői jogi védelem alatt állnak, az ezekhez fűződő jogok a Szolgáltatót, illetve a jogtulajdonosokat illetik meg. A honlapon elérhető információkat és egyéb anyagokat a Szolgáltató, illetve a jogtulajdonosok kifejezett előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül harmadik személyek a honlap céljától eltérően nem használhatják, nem másolhatják, nem terjeszthetik, és nem tehetik közzé.

3. A Csillagnév Regisztráló által a honlap használatával kapcsolatban közölt megjegyzéseken (pl. chat, blog), észrevételeken, javaslatokon és ötleteken a Szolgáltató korlátlan és kizárólagos felhasználási jogosultságot szerez, ez azonban nem jelenti azt, hogy bármely bejegyzés, megjegyzés stb. a Szolgáltató véleményét tükrözné. A Szolgáltató korlátozás nélkül jogosult a weblap használói észrevételeinek hasznosítására, felhasználására, átadására, közzétételére, törlésére, nyilvánosságra hozatalára anélkül, hogy ezért bármilyen módon ellenszolgáltatást kellene nyújtania.

4. Az ISR-t megillető védjegyek és szerzői jogok feltételeit lásd itt. (link)

X. A panaszkezelés módja

1. A Szolgáltató székhelye, a panaszügyintézés helye, az ügyfélszolgálatának levelezési címe, elektronikus levelezési címe, internetes címe és telefonszáma az ÁSZF I. pontjában található.

2. A Csillagnév Regisztráló a Szolgáltatónak az áru forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölheti a Szolgáltatóval. A Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és lehetőség szerint azonnal orvosolja. Ha a Csillagnév Regisztráló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a Csillagnév Regisztrálónak átadni, telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Csillagnév Regisztrálónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni.

3. Az írásbeli panaszt a Szolgáltató a beérkezését követően harminc napon belül írásban érdemben megválaszolja, és a Csillagnév Regisztrálónak megküldi, elsősorban a Csillagnév Regisztráló által megadott e-mail címre. A panaszt elutasító álláspontját a Szolgáltató indokolni köteles. A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató köteles a Csillagnév Regisztrálót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával - annak jellege szerint - mely hatóság vagy a békéltető testület eljárását kezdeményezheti.

4. A Szolgáltató nem folytat közszolgáltatási tevékenységet, így nem vonatkoznak rá az ilyen tevékenységet folytató szolgáltatókra vonatkozó speciális törvényi szabályok (speciális ügyfélszolgálat működtetése, meghosszabbított ügyfélfogadási idő, előzetes időpont foglalás, folyamatos elérhetőség, öt perces bejelentkezési idő, adatvédelmi referens stb.).

XI. Záró rendelkezések

1. A Szolgáltató jogosult alvállalkozókat, adatfeldolgozókat igénybe venni. Az alvállalkozókért úgy felel, mintha a szolgáltatást maga nyújtotta volna.

3. A jelen ÁSZF magyar nyelven készült, értelmezésében a magyar jog szabályai az irányadók.

4. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései megfelelően irányadóak.